(024) 76404447 dmsdp@undip.ac.id

Berdasarkan Surat Edaran Rektor Universitas Diponegoro No 9/UN7.P/SE/2019, ketentuan Program Doktor Universitas Diponegoro adalah sebagai berikut:

 1. Kelulusan Program Doktor wajib memenuhi syarat:
 • Memiliki 1 (satu) laporan/hasil penelitian yang relevan dengan bidang keilmuannya dan telah diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi.
 1. Penyelenggaraan Ujian Doktor:
 • Ujian Doktor diselenggarakan di tingkat Fakultas/Sekolah
 • Ujian Doktor berstatus sebagai ujian akhir, bukan forum rapat senat (tidak perlu memakai toga)
 • Ujian Doktor hanya dilaksankan sampai dengan tahap Ujian Tertutup, dilanjutkan dengan pengumuman kelulusan
 • Penguji Ujian Doktor berjumlah 6 (enam) orang, yang terdiri dari:
  • Promotor 1 (satu) orang;
  • Co Promotor 2 (dua) orang;
  • Dekan sebagai Ketua Tim Penguji merangkap penguji;
  • Penguji internal 1 (satu) orang;
  • Penguji eksternal 1 (satu) orang.